องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง

งานที่

2 องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วงองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

 

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ยกตัวอย่าง เช่น เม้าส์

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
การทำงานของคอมพิวเตอร์เริ่มจากการป้อนข้อมูลผ่านทางหน่วยรับเข้าซึ่งข้อมูลที่ป้อนเข้าไปนี้จะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าในรูปแบบของตัวเลขในระบบตัวเลขฐานสองเป็นคำสั่งในการติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์หรือสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามต้องการ จากนั้นคำสั่งจะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลกลางเพื่อประมวลผลตามคำสั่ง ในระหว่างการประมวลผลหากมีคำสั่งให้นำผลลัพธ์จากการประมวลผลไปจัดเก็บในหน่วยความจำหลักประเภทแรม ผลลัพธ์ดังกล่าวจะถูกส่งไปยังหน่วยความจำหลักประเภทแรม พร้อมทั้งค่าที่อ้างอิงถึงตำแหน่งในการจัดเก็บในขณะเดียวกันอาจมีคำสั่งให้นำผลลัพธ์จากการประมวลผลไปแสดงยังหน่วยส่งออกได้ด้วยโดยการส่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลไปยังหน่วยต่างๆภายในคอมพิวเตอร์จะผ่านทางระบบบัส
-
หน่วยรับข้อมูล
เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่เชื่อมโยจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์สู่เครื่องคอมพิวเตอร์   แป้นพิมพ์ เป็นต้น-

ส่วนควบคุม เป็นส่วนที่สร้างสัญญาณและส่งสัญญาณไปควบคุมการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์

ส่วนที่คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูลโดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์

หน่วยประมวลผลกลาง
เป็นส่วยที่ทำหน้าที่ควบคุมและประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2ส่วนคือ-

หน่วยความจำแบบถาวร

หน่วยความจำหลัก
เป็นหัวใจของการทำงานในรูปแบบอัตโนมัติ มีหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ แบ่งออกเป็น 2ประเภทคือ
หน่วยความจำชั่วคราว-

คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์

หน่วยความจำสำรอง
แบ่งออกได้ 5ประเภทได้แก่1.

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วในการประมวลผลสูง2. สุด มีราคาแพง3. มาก มีขนาดใหญ4. 5.

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะการทำง6. านสูง7. แต่ไม่เน้นความเร็วในการคำนวณเป็นหลัก แต่มีความเร็วสูง8. นิยมใช้ในอง9. ค์กรใหญ10. ่ๆ 11.

15.

มินิคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้ง12. านในอง13. ค์กร ขนาดกลาง14. ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะประสิทธิภาพสูง16. ราคาไม่แพง17. จึง18. เหมาะสำหรับใช้ส่วนตัวที่บ้าน โรง19. เรียน เป็นต้น 20.

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลประจำวันได้ เล่นเกม ฟัง21. เพลง22. ได้ เป็นต้น เช่น ไอโฟน บีบี เป็นต้น  

อุปกรณ์ต่อพ่วง

1.

เครื่องพิมพ์ชนิดต่าง ๆ (Printer)
เครื่องพิมพ์ เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อทำหน้าที่ในการแปลผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปของอักขระหรือรูปภาพที่จะไปปรากฏอยู่บนกระดาษนับเป็นอุปกรณ์แสดลงผลที่นิยมใช้เครื่องพิมพ์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท1.

เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer)
2.
เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer)
3.
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer)
4.
พล็อตเตอร์ (plotter)2.

ชนิดของสแกนเนอร์และความสามารถในการทำงานของสแกนเนอร์แบ่งออกได้เป็น

เครื่องสแกนภาพ (Scanner)
สแกนเนอร์ คืออุปกรณ์ซึ่งจับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบของอนาล็อกเป็นดิจิตอลซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถแสดงเรียบเรียงเก็บรักษาและผลิตออกมาได้ภาพนั่นอาจจะเป็นรูปถ่าย ข้อความ ภาพวาด หรือแม้แต่วัตถุสามมิติสามารถใช้สแกนเนอร์ทำงานต่างๆ  ได้ดังนี้o

ในงo านเกี่ยว กับงo านศิลปะหรือภาพถ่ายในเอกสาร o

บันทึกข้อมูล ลงo ในเวิร์ดโปรเซสเซอร์ o

แฟ็กเอกสาร ภายใต้ดาต้าเบส และ เวิร์ดโปรเซสเซอร์ o

เพิ่มเติมภาพ และจินตนาการต่างo ๆ ลงo ในในผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาต่างo ๆ โดยพื้นฐานการทำงo านของo สแกนเนอร์ 1. Flatbed scanners

2. Transparency and slide scanners ScanMaker

ซึ่งใช้สแกนภาพถ่ายหรือภาพพิมพ์ต่าง ๆ สแกนเนอร์ชนิดนี้มีพื้นผิวแก้วบนโลหะที่เป็นตัวสแกน เช่น ScanMader IIIซึ่งถูกใช้สแกนโลหะโปร่ง เช่นฟิล์มและสไลด์ 

สิ่งที่จำเป็น สำหรับการสแกนภาพ  มีดังนี้

 

o

SCSI และสาย SCSI หรือ Parallel Port สำหรับต่อจากสแกนเนอร์ ไปยังo เครื่องo คอมพิวเตอร์ o

ซอฟต์แวร์ สำหรับการสแกนภาพซึ่งo ทำหน้าที่ควบคุมการทำงo านของo สแกนเนอร์ให้สแกนภาพตามที่ กำหนด o

สแกนเอกสาร เก็บไว้เป็นไฟล์ที่นำมาแก้ไขได้อาจต้องo มีซอฟแวร์ที่สนับ สนุนด้าน OCR o

จอภาพที่ เหมาะสมสำหรับการแสดงo ภาพที่สแกนมาจากสแกนเนอร์ o

เครื่องo มือ สำหรับแสดงo พิมพ์ภาพที่สแกน เช่น เครื่องo พิมพ์แบบเลเซอร์ หรือสไลด์โปรเจคเตอร์ 3.

โมเด็ม(Modem)เป็นอุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งที่ช่วยให้คุณสัมผัสกับโลกภายนอกได้อย่างง่ายดายโมเด็มเป็นเสมือนโทรศัพท์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเราสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์อื่นๆได้ทั่วโลกโมเด็มจะสามารถทำงานของเราสามารสื่อสารกับคอมพิวเตอร์อื่นๆได้ทั่วโลกโมเด็มจะสามารถทำงานของคุณให้สำเร็จได้ก็ด้วย การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าคู่สายของโทรศัพท์ธรรมดาคู่หนึ่งซึ่งโมเด็มจะทำการแปลงสัญญาณ ดิจิตอล

ความ สามารถของโมเด็ม เราสามารถใช้โมเด็มทำอะไรต่างๆได้หลายอย่าง เช่น

(digital signals) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณ อนาลอก (analog signals) เพื่อให้สามารถส่งไปบนคู่สายโทรศัพท์ 

o

ใช้บริการ ต่างo ๆ จากที่บ้าน เช่นสั่งo ซื้อของo ผ่านอินเตอร์เน็ต o

ท่องo ไปบน อินเตอร์เน็ต o

เข้าถึงo บริการออนไลน์ได้ o

ดาวน์โหลด ข้อมูล , รูปภาพและโปรแกรมแชร์แวร์ได้ o

ส่งo รับโทรสาร o

ตอบรับ โทรศัพท์

About these ads

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: