องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง

งานที่

2 องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วงองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

 

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ยกตัวอย่าง เช่น เม้าส์

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
การทำงานของคอมพิวเตอร์เริ่มจากการป้อนข้อมูลผ่านทางหน่วยรับเข้าซึ่งข้อมูลที่ป้อนเข้าไปนี้จะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าในรูปแบบของตัวเลขในระบบตัวเลขฐานสองเป็นคำสั่งในการติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์หรือสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามต้องการ จากนั้นคำสั่งจะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลกลางเพื่อประมวลผลตามคำสั่ง ในระหว่างการประมวลผลหากมีคำสั่งให้นำผลลัพธ์จากการประมวลผลไปจัดเก็บในหน่วยความจำหลักประเภทแรม ผลลัพธ์ดังกล่าวจะถูกส่งไปยังหน่วยความจำหลักประเภทแรม พร้อมทั้งค่าที่อ้างอิงถึงตำแหน่งในการจัดเก็บในขณะเดียวกันอาจมีคำสั่งให้นำผลลัพธ์จากการประมวลผลไปแสดงยังหน่วยส่งออกได้ด้วยโดยการส่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลไปยังหน่วยต่างๆภายในคอมพิวเตอร์จะผ่านทางระบบบัส
หน่วยรับข้อมูล
เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่เชื่อมโยจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์สู่เครื่องคอมพิวเตอร์   แป้นพิมพ์ เป็นต้น

ส่วนควบคุม เป็นส่วนที่สร้างสัญญาณและส่งสัญญาณไปควบคุมการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์

ส่วนที่คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูลโดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์

หน่วยประมวลผลกลาง
เป็นส่วยที่ทำหน้าที่ควบคุมและประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2ส่วนคือ

หน่วยความจำแบบถาวร

หน่วยความจำหลัก
เป็นหัวใจของการทำงานในรูปแบบอัตโนมัติ มีหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ แบ่งออกเป็น 2ประเภทคือ
หน่วยความจำชั่วคราว

คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์

หน่วยความจำสำรอง
แบ่งออกได้ 5ประเภทได้แก่1.

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วในการประมวลผลสูง2. สุด มีราคาแพง3. มาก มีขนาดใหญ4. 5.

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะการทำง6. านสูง7. แต่ไม่เน้นความเร็วในการคำนวณเป็นหลัก แต่มีความเร็วสูง8. นิยมใช้ในอง9. ค์กรใหญ10. ่ๆ 11.

15.

มินิคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้ง12. านในอง13. ค์กร ขนาดกลาง14. ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะประสิทธิภาพสูง16. ราคาไม่แพง17. จึง18. เหมาะสำหรับใช้ส่วนตัวที่บ้าน โรง19. เรียน เป็นต้น 20.

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลประจำวันได้ เล่นเกม ฟัง21. เพลง22. ได้ เป็นต้น เช่น ไอโฟน บีบี เป็นต้น  

อุปกรณ์ต่อพ่วง

1.

เครื่องพิมพ์ชนิดต่าง ๆ (Printer)
เครื่องพิมพ์ เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อทำหน้าที่ในการแปลผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปของอักขระหรือรูปภาพที่จะไปปรากฏอยู่บนกระดาษนับเป็นอุปกรณ์แสดลงผลที่นิยมใช้เครื่องพิมพ์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท1.

เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer)
2.
เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer)
3.
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer)
4.
พล็อตเตอร์ (plotter)2.

ชนิดของสแกนเนอร์และความสามารถในการทำงานของสแกนเนอร์แบ่งออกได้เป็น

เครื่องสแกนภาพ (Scanner)
สแกนเนอร์ คืออุปกรณ์ซึ่งจับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบของอนาล็อกเป็นดิจิตอลซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถแสดงเรียบเรียงเก็บรักษาและผลิตออกมาได้ภาพนั่นอาจจะเป็นรูปถ่าย ข้อความ ภาพวาด หรือแม้แต่วัตถุสามมิติสามารถใช้สแกนเนอร์ทำงานต่างๆ  ได้ดังนี้o

ในงo านเกี่ยว กับงo านศิลปะหรือภาพถ่ายในเอกสาร o

บันทึกข้อมูล ลงo ในเวิร์ดโปรเซสเซอร์ o

แฟ็กเอกสาร ภายใต้ดาต้าเบส และ เวิร์ดโปรเซสเซอร์ o

เพิ่มเติมภาพ และจินตนาการต่างo ๆ ลงo ในในผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาต่างo ๆ โดยพื้นฐานการทำงo านของo สแกนเนอร์ 1. Flatbed scanners

2. Transparency and slide scanners ScanMaker

ซึ่งใช้สแกนภาพถ่ายหรือภาพพิมพ์ต่าง ๆ สแกนเนอร์ชนิดนี้มีพื้นผิวแก้วบนโลหะที่เป็นตัวสแกน เช่น ScanMader IIIซึ่งถูกใช้สแกนโลหะโปร่ง เช่นฟิล์มและสไลด์ 

สิ่งที่จำเป็น สำหรับการสแกนภาพ  มีดังนี้

 

o

SCSI และสาย SCSI หรือ Parallel Port สำหรับต่อจากสแกนเนอร์ ไปยังo เครื่องo คอมพิวเตอร์ o

ซอฟต์แวร์ สำหรับการสแกนภาพซึ่งo ทำหน้าที่ควบคุมการทำงo านของo สแกนเนอร์ให้สแกนภาพตามที่ กำหนด o

สแกนเอกสาร เก็บไว้เป็นไฟล์ที่นำมาแก้ไขได้อาจต้องo มีซอฟแวร์ที่สนับ สนุนด้าน OCR o

จอภาพที่ เหมาะสมสำหรับการแสดงo ภาพที่สแกนมาจากสแกนเนอร์ o

เครื่องo มือ สำหรับแสดงo พิมพ์ภาพที่สแกน เช่น เครื่องo พิมพ์แบบเลเซอร์ หรือสไลด์โปรเจคเตอร์ 3.

โมเด็ม(Modem)เป็นอุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งที่ช่วยให้คุณสัมผัสกับโลกภายนอกได้อย่างง่ายดายโมเด็มเป็นเสมือนโทรศัพท์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเราสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์อื่นๆได้ทั่วโลกโมเด็มจะสามารถทำงานของเราสามารสื่อสารกับคอมพิวเตอร์อื่นๆได้ทั่วโลกโมเด็มจะสามารถทำงานของคุณให้สำเร็จได้ก็ด้วย การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าคู่สายของโทรศัพท์ธรรมดาคู่หนึ่งซึ่งโมเด็มจะทำการแปลงสัญญาณ ดิจิตอล

ความ สามารถของโมเด็ม เราสามารถใช้โมเด็มทำอะไรต่างๆได้หลายอย่าง เช่น

(digital signals) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณ อนาลอก (analog signals) เพื่อให้สามารถส่งไปบนคู่สายโทรศัพท์ 

o

ใช้บริการ ต่างo ๆ จากที่บ้าน เช่นสั่งo ซื้อของo ผ่านอินเตอร์เน็ต o

ท่องo ไปบน อินเตอร์เน็ต o

เข้าถึงo บริการออนไลน์ได้ o

ดาวน์โหลด ข้อมูล , รูปภาพและโปรแกรมแชร์แวร์ได้ o

ส่งo รับโทรสาร o

ตอบรับ โทรศัพท์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: